foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

DRODZY UCZNIOWIE!!!

PRZYPOMINAMY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

33 uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku

I. 16.06.2020r. (wtorek)

Pierwszy dzień:

-  godz. 9:00 Język polski: 120 minut (dyslektycy, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – przedłużenie czasu pracy do 180 minut)

II. 17.06.2020r. (środa)

Drugi dzień:

- godz. 9:00 Matematyka: 100 minut (dyslektycy, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – przedłużenie czasu pracy do 150 minut)

III. 18.06.2020r. (czwartek)

Trzeci dzień:

- godz. 9:00 Język obcy nowożytny – język angielski: 90 minut (dyslektycy, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – przedłużenie czasu pracy do 135 minut)

 

31 lipca 2020r. – ogłoszenie wyników, przekazanie wyników i zaświadczeń szkołom, wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym.

- W dni egzaminu ósmoklasisty uczniowie klas VIII przychodzą/przyjeżdżają do szkoły na godzinę 8:00.

- Transport uczniów do szkoły i ze szkoły w dni egzaminu ósmoklasisty zapewniają Rodzice.

 

NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ:

- własne przybory piśmiennicze (długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem, na egzamin z matematyki – także linijkę), przyborów nie wolno sobie pożyczać,

- małą butelkę wody

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną). W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

 

W dni egzaminu ósmoklasisty zdających obowiązuje strój galowy.

Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu w warunkach zagrożenia:

 - Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsca, w trakcie pisania egzaminu.

 

- Należy pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywaniu ust zgięciem łokcia).

- Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – np. smartfona, telefonu, maskotek …

- Na terenie szkoły oraz w jej budynku należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, przed szkołą należy unikać gromadzenia się w większych grupach

- Uczniowie przebywający w sali egzaminacyjnej mogą zdjąć maseczki, przyłbice w trakcie pisania egzaminu, ale muszą pamiętać o zakrywaniu ust i nosa w każdej sytuacji kontaktu z osobą nadzorującą oraz po zakończeniu pracy z arkuszem, podczas wychodzenia z sali egzaminacyjnej.

- Jeżeli uczeń poczuje się źle  podczas egzaminu, powinien o tym fakcie natychmiast poinformować zespół nadzorujący.

- Żaden zdający uczeń nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od czasu rozpoczęcia egzaminu.

- Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeśli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.

- W ciągu ostatnich 15 minut , nawet jeśli zdający zakończył pracę , nie może opuścić na stałe sali egzaminacyjnej.

- Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy Przewodniczący Zespołu Nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi ( z wyjątkiem dyslektyków, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – ci uczniowie nie wykonują tej czynności – nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi).

- Po upływie czasu przeznaczonego na pracę przewodniczący :

  • Informuje zdających o zakończeniu pracy
  • Wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  • Poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów (dodatkowy czas 5 minut oraz wymienione czynności nie dotyczą dyslektyków, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ponieważ uczniowie ci korzystają z wydłużonego czasu pracy)

 

- W salach, w których piszą egzamin uczniowie zobowiązani do przenoszenia odpowiedzi (poza dyslektykami), członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek dopilnowania tej czynności.

- Po upływie dodatkowego czasu (wspomniane wcześniej 5 minut) uczniowie odkładają arkusze, członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają ich kompletność i zezwalają uczniom na opuszczenie sali z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu.

 

 

WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY POWODZENIA 

NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY!!!

 



 

2020 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved