• Dyrektor  
  • Rada Pedagogiczna   
  • Rada Rodziców